ฝากหนึ่งสัปดาห์ของการเลาะไว้ในเวียดนามเหนือ 
Weedwiiw   Weedwiiw